společnosti Senses.zones.r.o., zastoupené Bc. Tomášem Pospíchalem, jednatelem, se sídlem Olšany 51, 683 01 Olšany, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 17396026 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ17396026, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 129960 vedená u Krajského soudu v Brně, pro prodej zboží a poskytnutí služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://senses.zone

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Senses.zone s.r.o., se sídlem Olšany 51, 683 01 Olšany, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 17396026 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ17396026, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 129960 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb (dále společně jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese httsp://senses.zone, a to prostřednictvím webového rozhraní. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou nebo jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží a služeb bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízenýchprodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží či službě (objednávané zboží či službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží či služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží či služby a kupujícím; kupující je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit údaje umožňující identifikaci kupujícího, a to jméno, příjmení, adresu bydliště, dodací adresu a dále telefonní kontakt a
e-mailovou adresu (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, počet služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy a samotný smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímuon-line pomocí platební brány GoPay.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží/služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od:

  • smlouvy na poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a v případě objednávky služby, do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, popř. v případě objednávky služby, do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@senses.zone.

Pokud bylo předmětem kupní smlouvy zboží, musí být toto zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. IV odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě, že si kupující objedná službu, kterou do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy nevyužije, aniž by odstoupil od kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku, kupujícímu se jím uhrazená kupní cena služby nevrací, tj. storno poplatek činí 100 %.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ ČI SLUŽEB

Je-li předmětem kupní smlouvy zboží, je toto dodáváno kupujícímu formou zásilky přepravované společností Zásilkovnas.r.o.V případě, že předmětem/součástí objednávky je přístup do portálu isenses.online, dochází k jeho dodání zpřístupněním zakoupeného on-line obsahu kupujícímu na internetové stránce isenses.online, a to na základě přístupových údajů, které prodávající zašle kupujícímu emailem na jeho elektronickou adresu. Tyto přístupové údaje je prodávající povinen kupujícímu odeslat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy kupující uhradí kupní cenu.

V případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem/součástí je přístup do portálu isenses.online, bere kupující na vědomí, že přístupová hesla budou s ohledem na lhůtu uvedenou v předchozí větě prodávajícím kupujícímu dodána před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy uvedené v čl. IV odst. 2 těchto obchodních podmínek. Po prvním přihlášení do portálu isenses.online kupující nemá v takovém případě právo na odstoupení od kupní smlouvy, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Dodací lhůta zboží je zpravidla 5 pracovních dnů ode dne, kdy kupující uhradí kupní cenu. Maximální dodací lhůta zboží je 30 dnů.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2 těchto podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Případné vady služeb lze uplatnit pouze v průběhu jejich poskytování či nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho skončení. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že obsah služby a délka jejího trvání odpovídá popisu.

Prodávající nenese odpovědnost za výsledky poskytovaných služeb.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na poštovní adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Nákup reklamovaného zboží prokazuje kupující nejlépe nákupním dokladem či jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím internetové stránky https://senses.zone. Pro řádné uplatnění reklamace kupující dále uvede zejména tyto údaje: Co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení kupující po prodávajícím požaduje, kontaktní údaje kupujícího. Je-li reklamace kupujícím řádně uplatněna, je prodávající povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uplatnění, není-li sjednána doba delší. V případě, kdy není reklamace vyřízena do 30 dnů nebo do dohodnuté delší doby od jejího uplatnění, má kupující stejná práva jako u neodstranitelné vady.

 

7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Kupující bere rovněž na vědomí, že obsah portálu https://isenses.online podléhá autorskoprávní ochraně a slouží pouze k osobní potřebě kupujícího. Kupující nesmí materiály užívat pro dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu.

Kupujícímu není dovoleno bez předchozího souhlasu prodávajícího takové materiály jakkoli rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, vystavovat či půjčovat třetím osobám a jejich obsah nesmí sdělovat v jakékoli formě veřejnosti. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že v případě sporu mezi ním a prodávajícím vyplývajícím z kupní smlouvy má možnost využít mimosoudního řešení takového sporu, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz). Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na https://senses.zone/zasady-ochrany-osobnich-udaju-zones/

9. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Kontaktní údaje prodávajícího/adresa pro doručování: Senses.zone s.r.o., Olšany 51, Olšany, 683 01. Adresa elektronické pošty: info@senses.zone. Kontaktní telefon: +420 604 501 403.

V Olšanech dne 19. 12. 2022

 

Příloha: Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: Senses.zone s.r.o., Olšany 51, Olšany, 683 01

Adresa elektronické pošty: info@senses.zone

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od kupní smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu: